Dịch vụ thu hồi nợ

Dịch vụ thu hồi nợ là thu hồi khoản tiền mặt bao gồm nợ gốc và lãi cho một khoản